Image

Beschermd Stadsgezicht

Op 15 september 1975 is de binnenstad van Brielle en de schootsvelden aangewezen tot beschermd stadsgezicht ingevolge artikel 35 van de Monumentenwet (destijds artikel 20).

De vesting is daarbij aangemerkt als “een samenhangende groep onroerende zaken, hieronder begrepen bomen, wegen, straten, pleinen, bruggen, vaarten, grachten, sloten en andere wateren, welke met een of meer tot de groep behorende monumenten een beeld vormen dat van algemeen belang is wegens de schoonheid of het karakter van het geheel”. Bij beschermde stads- en dorpsgezichten zou men dan ook kunnen spreken van “stedenbouwkundige” monumenten, waarbij de nadruk valt op het historische plan van aanleg.

Citaat uit de toelichting die aan de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht ten grondslag ligt:

De stad Brielle is een dijknederzetting, ontstaan uit twee kernen: Brielle en Maarland. Binnen een, op een enkel ravelijn na, complete en gave omwalling uit het begin van de achttiende eeuw, zijn grote delen van de middeleeuwse stadsstructuur bewaarde gebleven. De stad telt binnen zijn wallen vele beschermde monumenten. Van verschillende kanten bestaat nog een vrij uitzicht op de stad, waarvan het silhouet bepaald wordt door de gracht en de beplante wallen, waarachter de markante toren van de Catharijnekerk boven de daken van de stadsbebouwing oprijst.